หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(Master of Science Program in Physiologyม 2016 Curriculum)

ปริญญา

ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)
Master of Science (Physiology)

ชื่อย่อ
วท.ม. (สรีรวิทยา)
M.Sc.(Physiology)

มาตรฐานหลักสูตร

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
TQF2

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมเและจริยธรรม เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผนและดำเนินงานวิจัยด้วยตนเอง สร้างงานวิจัยที่นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่สู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะแข่งขัน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ปัญหาของประเทศ เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ทางสรีรวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
 2. เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัยด้านสรีรวิทยารวมทั้งสร้างงานวิจัยอันนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของงานวิจัยสมัยใหม่และประยุกต์ใช้พร้อมเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง สามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในระดับสูง
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาและระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้   หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดในข้อ 1. โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสรีรวิทยา หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  โครงสร้างหลักสูตร • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หมวดวิชา
(Coures)
หน่วยกิต
(Credits)
หมวดวิชาบังคับ
(Core Courses)
13
วิชาเลือก
(Electives)
5
วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า)
(Thesis not less than)
18
รวม (ไม่น้อยกว่า)
(Total not less than)

36

แผนการศึกษา

รหัสวิขา
(Code)
ชื่อวิชา
(Course)

หน่วยกิต
(Credits)

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1 (Year 1, Trimester 1)  
338-511 สรีรวิทยา 1
(Physiology I)

3

338-512 สรีรวิทยา 2
(Physiology II)

3

338-513 ปฏิบัติการสรีรวิทยา
(Physiology Laboratory)

1

338-541 สรีรวิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล
(Molecular Cell Physiology)

3

  รวม (Total)

10

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2 (Year 1, Trimester 2)  
338-551 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา
(Experimental Techniques in Physiology)

1

338-561 สัมมนาทางสรีรวิทยา 1 (Seminar in Physiology I)

1

338-651 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
- สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

1

  วิชาเลือก (Electives)

5

  รวม (Total)

8

  รวมตลอดปี 1 (Total of Year 1)

18

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1 (Year 2, Trimester 1)  
338-562 สัมมนาทางสรีรวิทยา 2
(Seminar in Physiology II)

1

338-651 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

7

  รวม (Total)

8

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2 (Year 2, Trimester 2)  
338-651 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

10

  รวม (Total)

10

  รวมตลอดปี 2
(Total of Year 2)

18

  ศึกษารายวิชา
(Course work, not less than)

18

  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
(Thesis, not less than)

18

  รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)
(Total of 2 years, not less than)

36

อาจารย์   *ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/**อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผศ. ดร. พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน
  (Asst. Prof. Dr. Pilaiwanwadee Hutamekalin)*
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
  (Chair Person of Department Graduate Study Committee)
 2. ดร. นวิยา ฮุยเป้า 
  (Dr. Nawiya  Huipao)*

       รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
       (Vice Chair Person of Department Graduate Study Committee)

 1. รศ. ดร. เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
  (Assoc. Prof. Dr. Ekkasit Kumarnsit)*
  กรรมการ (Commitee)
 2. ผศ.ดร. พิศเรศ เมืองนิล

      (Asst. Prof. Dr. Pissard Muangnil)**
       กรรมการ (Commitee)

 1. ดร. นิฟารีดา เสมอภพ

      (Dr. Nifareeda  Samerphob)**
      กรรมการ (Commitee)

 1. ดร. นิภาพร คนธภักดี

      (Dr. Nipaporn  Konthapakdee)**
      กรรมการ (Commitee)

 1. ดร. อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ

      (Dr. Acharaporn  Issuriya)**
      กรรมการ (Commitee)

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศและมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558