หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(Doctor of Philosophy Program in Physiology, 2016 Curriculum)

ปริญญา

ชื่อเต็ม:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
Doctor of Philossophy (Physiology)

ชื่อย่อ:
ปร.ด. (สรีรวิทยา)
Ph.D. (Physiology)

มาตรฐานหลักสูตร:

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
Link TQF2

ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง และผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมเและจริยธรรม เป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผนและดำเนินงานวิจัยด้วยตนเอง สร้างงานวิจัยที่นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่   สู่ความเป็นสากล และพร้อมที่จะแข่งขันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ปัญหาของประเทศ เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ทางสรีรวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
 2. เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัยด้านสรีรวิทยาเพื่อสร้างงานวิจัยอันนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของงานวิจัยสมัยใหม่และประยุกต์ใช้พร้อมเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง สามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในระดับสูง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาและระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

หลักสูตรแบบ 1

     แบบ 1.1 (นักศึกษาทั่วไป)

     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

    แบบ 1.1 (นักวิจัยดุษฎีบัณฑิต)

    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

    แบบ 1.2

    เป็นผู้สำเร็จ การศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

    หลักสูตรแบบ 2

    แบบ 2.1

    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด)

    แบบ 2.2

    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีมากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด)

แผนการศึกษา

 1. แผนการศึกษาแบบ 1
 2. แผนการศึกษาแบบ 2

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

อาจารย์   *ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/**อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผศ. ดร. พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน
  (Asst. Prof. Dr. Pilaiwanwadee Hutamekalin)*
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
  (Chair Person of Department Graduate Study Committee)
 2. ดร. นวิยา ฮุยเป้า 
  (Dr. Nawiya  Huipao)*

       รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
       (Vice Chair Person of Department Graduate Study Committee)

 1. รศ. ดร. เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
  (Assoc. Prof. Dr. Ekkasit Kumarnsit)*
  กรรมการ (Commitee)
 2. ผศ.ดร. พิศเรศ เมืองนิล

      (Asst. Prof. Dr. Pissard Muangnil)**
       กรรมการ (Commitee)

 1. ดร. นิฟารีดา เสมอภพ

      (Dr. Nifareeda  Samerphob)**
      กรรมการ (Commitee)

 1. ดร. นิภาพร คนธภักดี

      (Dr. Nipaporn  Konthapakdee)**
      กรรมการ (Commitee)

 1. ดร. อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ

      (Dr. Acharaporn  Issuriya)**
      กรรมการ (Commitee)

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศและมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558