เงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการ
ติดต่อผ่านหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
โทรศัพท์: 074-288210, 074-288202 FAX : 074-288202
เลขานุการภาควิชาสรีรวิทยา
โทรศัพท์: 074-288202 FAX : 074-288202