supap นางสุภาพ นวลพลับ
Mrs. Suparp Nualplub
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
 
 warangkana นางสาววรางคณา ราชชำรอง
Miss Warangkana Radchumrong
นักวิทยาศาสตร์
 
 jai นายใจ สุวรรณขำ
Mr. Jai Suwankum
พนักงานห้องปฏิบัติการ
 pisake นายภิเษก สุนสระบุตร
Mr. Phisake Soonsarabuth
พนักงานห้องปฏิบัติการ