ที่อยู่ การติดต่อและแผนที่ของภาควิชาสรีรวิทยา
Preclinic

ที่อยู่

ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 3 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

บ้านเลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

(Post address)

Department of Physiology, Floor 3rd, Preclinic Building, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, THAILAND, 90112

15 Karnjanavanich Rd.,Tombon Hat-yai, Amphoe Hat-yai, Province Songkhla, 90112

Telephone ประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสรีรวิทยา (Chair Person of Department Graduate Study Committee): Tel. 66-74-288207
Fax 66-74-288202
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนที่ (Map)

Google Map maps 64dp

MapPreclinic