อธิบายภาพรวมภาควิชาสรีรวิทยา


เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นภาควิชาเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย) แต่เริ่มเปิดสอนนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกและนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะเป็นหน่วยวิชาของหน่วยงานพรีคลินิก ประกอบด้วยหน่วยวิชา 5 หน่วย คือ หน่วยวิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน วิชาสรีรวิทยาให้กับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัช และคณะอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาระหน้าที่ของภาควิชา

 • สอนวิชาพื้นฐานทางสรีรวิทยาในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาในหลักสูตร
 • สอนวิชาต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาและสรีรวิทยาขั้นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
 • ทำการวิจัยทางสรีรวิทยาและสาขาอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย
 • วิจัย

ภาควิชามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ ภาวะการออกกำลังกายและการตั้งครรภ์ต่อการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจ บทบาทของไตในภาวะความดันโลหิตสูง ผลของการติดเชื้อพยาธิต่อการทำงานของไตในหนูขาว ผลของแอลกอฮอล์และการขาดเลือดต่อการทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ นอกจากนั้นภาควิชายังมีงานวิจัยที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย รายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ อ่านต่อ >>

แนวทางการพัฒนาภาควิชา

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  ภาควิชาได้จัดทำแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาตามนโยบายทบวงมหาวิทยาลัย และดำเนินงานภาควิชาตามแนวทางดังกล่าว ในส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีนั้นภาควิชามีนโยบายดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนอย่างชัดเจนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการแต่งตำราทางสรีรวิทยาของคณาจารย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสื่อการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยา โดยนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสอนโดยใช้สื่อที่ทันสมัยมาประยุกต์และประกอบ ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทนั้น ภาควิชามีนโยบายกระจายงานวิจัยทางสรีรวิทยาออกไปอย่างกว้างขวาง และเกี่ยวข้องกับทุกระบบการทำงานของร่างกาย มีการจัดการสอนรายวิชาเป็นวิชาวิทยาการทางสรีรวิทยาขั้นสูง และงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์มีการกระจายออกไปตามระบบการทำงานของร่างกาย รวมทั้งงานวิจัยในระดับเซลล์
  เปิดรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกในภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสรีรวิทยา
 2. ด้านการวิจัย
  ภาควิชามีโครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ ทั้งที่มีความร่วมมือภายในภาควิชา และ ระหว่างภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างภาควิชากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการสาธารณสุขทางภาคใต้และระดับประเทศ
 3. ด้านการบริการวิชาการ
  ภาควิชาได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งในส่วนการสอนสรีรวิทยา ภาคบรรยายและปฏิบัติการ การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการทางสรีรวิทยา แนวทางการพัฒนาในส่วนนี้ โดยเฉพาะ การสอนภาคบรรยายจะเป็นไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการสอนของทบวงมหาวิทยาลัย เช่น การสอนทางไกลไปจังหวัดตรัง
 4. ด้านบุคลากร
  ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนการไปศึกษาต่อของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก สนับสนุนการไปอบรมวิชาการ การดูงาน และการวิจัยทั้ง ในและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการเรียนต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นของนักวิทยาศาสตร์ภาควิชา ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางสรีรวิทยา โครงการพัฒนาข้าราชการสาย ค โดยการให้เข้าอบรมวิทยาการและเทคโนโลย ีที่ทันสมัยซึ่งเกี่ยวข้องกับสายงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานในระดับภาควิชา และเกณฑ์มาตรฐานกลางระดับคณะ