พัฒนาการของภาควิชา

พ.ศ.2518-2526
 1. เริ่มจัดตั้งขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะหน่วยวิชาและต่อมาได้ปรับฐานะเป็นภาควิชา
 2. จัดหาบุคลากรสาย ก ข และ ค
 3. สนับสนุนการขอทุนเพื่อให้อาจารย์ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
พ.ศ.2526-2530
 1. สอนวิชาสรีรวิทยาให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
 2. จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา)
 3. ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จัดการเรียนการสอนวิชาทางพรีคลินิกแบบบูรณาการ
  โดยจัดการการเรียนรู้จาก ปัญหาพื้นฐาน (problem-based learning)
พ.ศ.2536-2538
 1. เริ่มรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (สรีรวิทยา)
 2. จัดทำโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อจัดหาครุภัณฑ์
 3. ปรับปรุงห้องวิจัยสาขาต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาในภาควิชา
 4. รับโอนวิชาสรีรวิทยาของสัตว์จากภาควิชาชีววิทยา มาเป็นวิชาของภาควิชา ฯ
พ.ศ.2538-2540
 1. จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา
 2. ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในระดับพรีคลินิกเป็น system
 3. ร่วมโครงการการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ ต่างประเทศกลับมาช่วยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
 4. สนับสนุนการขอทุนเพื่อให้อาจารย์ไปประชุมวิชาการดูงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 5. เริ่มโครงการความร่วมมือในการวิจัย ในระดับภาควิชากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 6. จัดทำโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาเพื่อรองรับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้
  สอดคล้องกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก
 7. รับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ University of Canberra
 8. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2541

นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาตร์ชีวภาพ) จบการศึกษา

พ.ศ.2542

เริ่มรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา

พ.ศ. 2550 เริ่มรับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
พ.ศ. 2555 รับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
ฉบับปรับปรุง 2555
พ.ศ. 2560 รับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
ฉบับปรับปรุง 2559