รายนามหัวหน้าภาควิชา
(Head of Department)

 1. อ.จำนงค์ สุภัทราวิวัฒน์
  16 ต.ค. 2818 - 7 มี.ค. 2521 (หัวหน้าหน่วยวิชา)
  8 มี.ค. 2521 - 14 พ.ย. 2522 (รักษาการ)
  15 พ.ย. 2522 - 30 ก.ย. 2526
 2. ดร.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย
  1 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2530
 3. ผศ.ประดับ ประสาทแก้ว
  1 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2534
 4. ดร.อลิสา สุวัณณปุระ
  1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538
 5. รศ.ประดับ ประสาทแก้ว
  1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2540
 6. ดร.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
  1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2543
 7. ผศ.ดร.สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล
  1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544
 8. ผศ.อัญชลี มหัทธนตระกูล
  1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546
 9. ผศ.ดร.อภิชัย ชูปรีชา
  1 ต.ค. 2546 - 11 พ.ย.2553
  12 พ.ย. 2553 - 10 ธ.ค. 2553 (รักษาการ)
 10. รศ.ดร.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
  11 ธ.ค. 2553 - 30 กันยายน 2560
 11. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
  1 ต.ค. 2560-18 กรกฎาคม 2563 (19 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนโครงสร้างใหม่)