ขอแสดงความยินดีกับ Miss Brendachristy Januarita Siringoringo นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ซึ่งมีผศ.ดร.พิศเรศ  เมืองนิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้รับรางวัล ประสพ  รัตนากร จากมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ  รัตนากร สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในการนำเสนอด้วยวาจา "รองชนะเลิศ" จากการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ