ภาควิชาสรีรวิทยา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้อง NML 301 (เข้าทางโต๊ะยามตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  รับผู้ทดสอบที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี (ไม่มีโรคประจำตัว)

  http://www.sc.psu.ac.th/Department/PHYSIO/service/fitness/fittness.htm#

2. การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อม