sek

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายภิเษก  สุนสระบุตร ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา ประเภท 4 x 400 เมตร ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์

ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี