ekkasit

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.เอกสิทธิ์  กุมารสิทธิ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  กลุ่ม 1 สายวิชาการ  1.1 ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562