ภาควิชาสรีรวิทยา ของแสดงความยินดีกับหน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท ซึ่งได้รับรางวัลหน่วยวิจัยที่มีผลงานระดับดี ประจำปี 2561 (รศ.ดร.เอกสิทธิ์  กุมารสิทธิ์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมโครงการ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562