ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา บินล่าเต๊ะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ซึ่งมีผศ.ดร.พิไลวรรณวดี  หุตะเมขลิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการ Tha 31st Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2019) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ Duangjitt Resort & Spa, Phuket, Thailand.